ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Αγαπητοί σύνεδροι,
Η Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη» έχει αποφασίσει τη διοργάνωση Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών πονημάτων των νέων επιστημόνων.
Η συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων προϋποθέτει:

 • την υποβολή περίληψης, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί και με την επισήμανση της πρόθεσης συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων.
 • τη μη υπέρβαση του ηλικιακού ορίου των 35 ετών (μέγιστο έτος γέννησης: 1983) από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας.
 • τη μη κατοχή θέσης ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Ερευνητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας
 • την αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου.
 • την υποβολή πλήρους κειμένου, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί.

Στην περίπτωση της μη πλήρωσης τουλάχιστον μιας από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων, η υποβληθείσα περίληψη θα τεθεί προς αξιολόγηση για ενσωμάτωση στις Συμβατικές Συνεδρίες.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων παρέχεται για όχι περισσότερα του ενός άρθρα ανά συμμετέχοντα / συμμετέχουσα.
Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλλουν περίληψη για συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων μέχρι και τις 26/3/18. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.
Κατά την υποβολή της περίληψης, οι συγγραφείς καλούνται να συμπεριλάβουν και την κάτωθι δήλωση:
«Η συγγραφική ομάδα δηλώνει υπεύθυνα:

 • τη μη υπέρβαση του ηλικιακού ορίου των 35 ετών (μέγιστο έτος γέννησης: 1983) από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας
 • τη μη κατοχή θέσης ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Ερευνητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας»

Η Επιστημονική Επιτροπή προτρέπει και ενθαρρύνει τους φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους νέους διδάκτορες να συμμετάσχουν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων υποβάλλοντας περίληψη με υλικό από εξαμηνιαίες και διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές διατριβές ή τη διδακτορική τους έρευνα.
Τα άρθρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής στη βάση ποιοτικών κριτηρίων:

 • διάρθρωση, συνοχή και ύφος κειμένου (25% επί του συνολικού βαθμού).
 • εύρεση και αξιοποίηση των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών (15% επί του συνολικού βαθμού).
 • πληρότητα και βάθος ανάλυσης (25% επί του συνολικού βαθμού).
 • τήρηση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί (10% επί του συνολικού βαθμού).
 • παρουσίαση εργασίας (25% επί του συνολικού βαθμού).

Κατά τη διεξαγωγή των Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων, οι συγγραφείς θα λάβουν ενδελεχείς επισημάνσεις για το άρθρο τους από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.
Οι τρεις καλύτερες εργασίες νέων επιστημόνων θα λάβουν τιμητική βράβευση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι πέντε καλύτερες εργασίες θα είναι υποψήφιες προς δημοσίευση σε ειδικό τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού ΑΕΙΧΩΡΟΣ. Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση των άρθρων προϋποθέτει την (εκ νέου) υποβολή τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Επιστημονικού Περιοδικού ΑΕΙΧΩΡΟΣ, προκειμένου να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία κρίσης.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Δημήτρης Καλλιώρας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ ΠΘ
Υπεύθυνος της Διοργάνωσης των Ειδικών Συνεδριών Νέων Επιστημόνων

Κατεβάστε το σε μορφή docx