ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ (POSTER)

Οι εισηγητές στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα, αντί προφορικής εισήγησης μέσω ηλεκτρονικής προβολής, να παρουσιάσουν την εργασία τους μέσω αναρτημένης πινακίδας (poster) σε ειδικό χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Για την παρουσίαση poster είναι υποχρεωτική η αποστολή περίληψης της εργασίας για κρίση στις ενδεδειγμένες ημερομηνίες, και η διόρθωσή της, εφόσον προτείνεται, μετά το τέλος των κρίσεων. Η υποβολή πλήρους κειμένου της εργασίας με αναρτημένη πινακίδα είναι προαιρετική.

Τα poster δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά παραδίδονται σε έντυπη μορφή κατά την έναρξη του Συνεδρίου ή το πρωί της ημέρας της παρουσίασης στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Για τη σύνθεση του poster, οι εισηγητές πρέπει να ακολουθήσουν τις σχετικές προδιαγραφές όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στις οδηγίες.

Κατεβάστε το κείμενο της ανακοίνωσης σε μορφή .docx