Ένημέρωση για υποβολή διορθωμένης περίληψης ή / και πλήρους κειμένου

Σας υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής διορθωμένης περίληψης ή / και πλήρους κειμένου είναι η
23η Ιουλίου 2018.
Η υποβολή γίνεται στην Πλατφόρμα του Συνεδρίου (http://kriseis.prd.uth.gr/backend)
όπου είναι αναρτημένα και τα αποτελέσματα της κρίσης των περιλήψεων.