Το συνέδριο

Θέμα του συνεδρίου

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας προσκαλεί στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΜΧΠΠΑ στο Βόλο από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Σε συνέχεια των προηγούμενων 4 συνεδρίων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώθηκαν από το ΤΜΧΠΠΑ, σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη, συζήτηση και επιστημονική διερεύνηση του συνολικού εύρους των θεμάτων που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κεντρικούς άξονες όπως η πολεοδομία, η χωροταξία, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το συνέδριο απευθύνεται στα άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα: μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, καθώς και φοιτητές.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε τη διοργάνωση ειδικών συνεδριών για νέους επιστήμονες, ηλικίας μέχρι και 35 ετών, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών τους πονημάτων. Στις συγκεκριμένες συνεδρίες παρέχεται περισσότερος χρόνος για συζήτηση μετά την παρουσίαση κάθε εργασίας προκειμένου οι νέοι ερευνητές να λάβουν εποικοδομητικές επισημάνσεις. Η συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων προϋποθέτει:

 • την υποβολή περίληψης, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί και με την επισήμανση της πρόθεσης συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων
 • τη μη υπέρβαση του ηλικιακού ορίου των 35 ετών (μέγιστο έτος γέννησης: 1983) από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας
 • τη μη κατοχή θέσης ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή Ερευνητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας
 • την αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου
 • την υποβολή πλήρους κειμένου, στη βάση των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί

Στην περίπτωση της μη πλήρωσης τουλάχιστον μιας από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων, η υποβληθείσα περίληψη θα τεθεί προς αξιολόγηση για ενσωμάτωση στις Συμβατικές Συνεδρίες. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων παρέχεται για όχι περισσότερα του ενός άρθρα ανά συμμετέχοντα / συμμετέχουσα. Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλλουν περίληψη για συμμετοχή στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων μέχρι και τις 26/2/18. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Η Επιστημονική Επιτροπή προτρέπει και ενθαρρύνει τους φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους νέους διδάκτορες να συμμετάσχουν στις Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων υποβάλλοντας περίληψη με υλικό από εξαμηνιαίες και διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές διατριβές ή τη διδακτορική τους έρευνα. Υπεύθυνος της εκδήλωσης, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτρης Καλλιώρας.
Εκτός των προφορικών παρουσιάσεων των εργασιών του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών σε πινακίδα (poster), αφού οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν κατά την υποβολή της περίληψής τους το πεδίο «ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» (poster). Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες με πινακίδα παρουσίασης εισήγησης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πλήρες κείμενο για την παρουσίασή τους, σύμφωνα με τις προθεσμίες και τις προδιαγραφές.

Θεματικές Ενότητες

Στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις για τα γνωστικά αντικείμενα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

 • σχεδιασμός του χώρου και θέματα γης από την οπτική της κρίσης,
 • νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος,
 • στεγαστική πολιτική,
 • περιβαλλοντικός σχεδιασμός – προστασία φυσικού περιβάλλοντος,
 • βιοκλιματικός σχεδιασμός – ΑΠΕ
 • κλιματική αλλαγή και δράση,
 • προστασία οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας,
 • μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα,
 • διαχείριση ακινήτων,
 • καινοτομία και επιχειρηματικότητα,
 • χωροθέτηση επενδύσεων,
 • πρωτογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός της διατροφής,
 • γεωπληροφορική,
 • μεγάλα δεδομένα,
 • ανοικτά δεδομένα,
 • αστική αναγέννηση – αναπλάσεις,
 • δημιουργικές πόλεις
 • έξυπνες πόλεις
 • υγιείς πόλεις
 • δημόσιοι χώροι – χώροι πρασίνου,
 • αστικό τοπίο
 • ποιότητα ζωής στις πόλεις,
 • κοινωνικά προβλήματα και χωρική ανάπτυξη,
 • δημογραφικές εξελίξεις (μετανάστευση, προσφυγικό ζήτημα)
 • θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός,
 • διαχείριση παράκτιου χώρου,
 • χωρικός σχεδιασμός και νερό,
 • χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό,
 • συμμετοχικός σχεδιασμός
 • πολιτισμική και φυσική κληρονομιά,
 • ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση),
 • marketing και branding τόπου,
 • ειδικά και μεγάλα γεγονότα,
 • ηχοτοπία και σχεδιασμός,
 • χώρος και κινηματογράφος κ.ά.

Προθεσμίες

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 18/12/2017
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 26/02/2018
Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων: 26/03/2018
Προθεσμία υποβολής διορθωμένων περιλήψεων και/ή πλήρων κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου: 25/06/2018
Προθεσμία έγκαιρης εγγραφής: 31/07/2018
Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής κόστους συμμετοχής προκειμένου μια εισήγηση να μπει στο πρόγραμμα: 03/09/2018

Κεντρικοί Ομιλητές

Ανθρωπιστική Πολεοδομία: Νέες Πρακτικές για να Φανταστούμε Ξανά την Πόλη
Αναστασία Λουκαΐτου-Σιδέρη, UCLA

Η Αναστασία Λουκαΐτου – Σιδέρη είναι Καθηγήτρια Πολεοδομίας στο UCLA, Αναπληρωτής Κοσμήτορας στο UCLA Luskin School of Public Affairs, και Υποπρύτανης Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού στο UCLA. Οι τομείς ειδίκευσής της είναι η αστική σύνθεση, ο φυσικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός χρήσεων γης. Είναι πτυχιούχος αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, και έχει πολλές δημοσιεύσεις σε θέματα αστικής αναγέννησης, εξευγενισμού (gentrification) και κοινωνικής μετατόπισης, πολιτιστικών χρήσεων του δημόσιου χώρου, κινητικότητας και ασφάλειας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα και κεφάλαια, και έχει γράψει και επιμεληθεί μαζί με άλλους συγγραφείς πέντε βιβλία: Urban Design Downtown: Poetics and Politics of Form (1998)˙ Jobs and Economic Development in Minority Communities (2006)˙ Sidewalks: Conflict and Negotiation over Public Space˙ Companion to Urban Design (2009)˙ και The Informal American City: Beyond Taco Trucks and Day Labor (2014). Σε συνεργασία με συναδέλφους της στο UC Berkeley και το UCLA έχουν δημιουργήσει το Πρόγραμμα Αστικής Μετατόπισης (Urban Displacement Project), το οποίο στοχεύει στην κατανόηση της φύσης του εξευγενισμού και της μετατόπισης στις Αμερικάνικες πόλεις, και στην υποβοήθηση των κοινοτήτων να αναλάβουν δράση.

Ψηφιακά Αρχεία και Πόλεις: το Διαδικτυακό Παρελθόν και η Ψηφιακή Οικονομία
Εμμανουήλ Τρανός

Ο Δρ. Εμμανουήλ Τρανός είναι οικονομικός γεωγράφος και η έρευνά του σχετίζεται με τη χωρική διάσταση της ψηφιακής οικονομίας. Είναι Λέκτορας Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham και έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία σχετικά με τη γεωγραφία της υποδομής του ίντερνετ, τις οικονομικές επιπτώσεις των ψηφιακών υποδομών σε πόλεις και περιφέρειες καθώς και τη θέση των πόλεων σε χωρικά, σύνθετα δίκτυα. Η έρευνά του οδήγησε στη έκδοσή μιας μονογραφίας με τίτλο «Η Γεωγραφία του Ίντερνετ: Πόλεις, Περιφέρειες και Διαδικτυακή Υποδομή». Επιπλέον, η έρευνά του περιστρέφεται γύρω από τη χρήση νέων πηγών μεγάλων δεδομένων (big data), όπως για παράδειγμα δεδομένα από παρόχους κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των πόλεων και των αστικών συστημάτων. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται (i) στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο μεταφοράς γνώσης, και (ii) στην εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας στη Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποιώντας αρχειακά δεδομένα από τον παγκόσμιο ιστό.
https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/gees/tranos-emmanouil.aspx

Χορηγοί

Αναμένονται πληροφορίες σύντομα.

Copyright 2017 ΤΜΧΠΠΑ. All rights reserved, Ανάπτυξη: Σωμαράς Χρήστος