Πρόγραμμα

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

17:00

Εγγραφές

17:15

Δεξίωση

21:00

Διάλειμμα – καφές

11:30

Γεύμα

14:00

Διάλειμμα – καφές

17:00

Δείπνο

22:00

Διάλειμμα – καφές

11:30

Δωρεάν ξενάγηση στο Μουσείο Τσαλαπάτα

15:00

Κεντρικοί Ομιλητές

Αναστασία Λουκαΐτου-Σιδέρη, UCLA
Ανθρωπιστική Πολεοδομία: Νέες Πρακτικές για να Φανταστούμε Ξανά την Πόλη

Περίληψη κεντρικής ομιλίας
Η αστικοποίηση και η παγκοσμιοποίηση έχουν μεταβάλλει δραστικά το φυσικό, βιωμένο και φαντασιακό χώρο, βασιζόμενες κυρίως σε μια οικονομική λογική. Η εξελισσόμενη αυτή μεταμόρφωση έχει επιβάλει μια νέα, συχνά αποπροσωποποιημένη, διάρθρωση των παραγωγικών σχέσεων στην πόλη. Μέχρι σήμερα, οι γνώσεις μας σχετικά με τη φυσική, βιωμένη διάσταση της αστικής πραγματικότητας έχουν ξεπεράσει την ικανότητά μας να φανταζόμαστε ελεύθερα τα ενδεχόμενα μιας συλλογικής εμπειρίας της πόλης με βάση ανθρωπιστικούς όρους. Συνεπώς, η κύρια πρόκληση για τους σύγχρονους μελετητές της πόλης δεν είναι μόνο η παραγωγή γνώσης για την πόλη, αλλά επίσης η ανάπτυξη μιας σειράς πρακτικών για να φανταστούμε ξανά πώς να παρέμβουμε στην πόλη. Σημείο-κλειδί σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί η ενσωμάτωση λογικών για τη διαμόρφωση του αστικού χώρου με βάση τα κοινωνικο-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του, σε αντιδιαστολή με την κυρίαρχη οικονομοκεντρική λογική.
Η ομιλία θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση μιας νέας παιδαγωγικής και ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας στο UCLA, η οποία επιδιώκει να αναδείξει πρωτότυπες, προσανατολισμένες στη δράση ανθρωπιστικές πρακτικές για την ερμηνεία της αστικής εμπειρίας και την παρέμβαση στην πόλη. Η μεθοδολογία αυτή ονομάζεται ανθρωπιστική πολεοδομία, διότι βρίσκεται στο σημείο τομής των ανθρωπιστικών επιστημών, της πολεοδομικής σύνθεσης και των αστικών σπουδών. Οι μέθοδοι, τα μέσα και το περιεχόμενο των ανθρωπιστικών επιστημών εμπλουτίζονται από την αλληλεπίδρασή τους με τα αντίστοιχα του πολεοδομικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής, ενώ οι πρακτικές της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού ενισχύονται από ανθρωπιστικές προσεγγίσεις, που συνδέουν τη σύνθεση, τον προβληματισμό, τη μοντελοποίηση και τη δημιουργία με τα πολύπλοκα πολιτισμικο-κοινωνικο-ιστορικά δίκτυα που συγκροτούν το αστικό φαινόμενο.

Η ομιλήτρια
Η Αναστασία Λουκαΐτου – Σιδέρη είναι Καθηγήτρια Πολεοδομίας στο UCLA, Αναπληρωτής Κοσμήτορας στο UCLA Luskin School of Public Affairs, και Υποπρύτανης Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού στο UCLA. Οι τομείς ειδίκευσής της είναι η αστική σύνθεση, ο φυσικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός χρήσεων γης. Είναι πτυχιούχος αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, και έχει πολλές δημοσιεύσεις σε θέματα αστικής αναγέννησης, εξευγενισμού (gentrification) και κοινωνικής μετατόπισης, πολιτιστικών χρήσεων του δημόσιου χώρου, κινητικότητας και ασφάλειας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα και κεφάλαια, και έχει γράψει και επιμεληθεί μαζί με άλλους συγγραφείς πέντε βιβλία: Urban Design Downtown: Poetics and Politics of Form (1998)˙ Jobs and Economic Development in Minority Communities (2006)˙ Sidewalks: Conflict and Negotiation over Public Space˙ Companion to Urban Design (2009)˙ και The Informal American City: Beyond Taco Trucks and Day Labor (2014). Σε συνεργασία με συναδέλφους της στο UC Berkeley και το UCLA έχουν δημιουργήσει το Πρόγραμμα Αστικής Μετατόπισης (Urban Displacement Project), το οποίο στοχεύει στην κατανόηση της φύσης του εξευγενισμού και της μετατόπισης στις Αμερικάνικες πόλεις, και στην υποβοήθηση των κοινοτήτων να αναλάβουν δράση.

Εμμανουήλ Τρανός, University of Birmingham
Ψηφιακά Αρχεία και Πόλεις: το Διαδικτυακό Παρελθόν και η Ψηφιακή Οικονομία

Περίληψη κεντρικής ομιλίας
Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να διερευνήσει τη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία και την εξέλιξή της στο Ηνωμένο Βασίλειο από μία γεωγραφική σκοπιά. Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες που διερεύνησαν τη χωρικότητα του διαδικτύου και τα τοπικά και περιφερειακά της οφέλη προσέγγισαν αυτό το ερευνητικό ερώτημα από τη μεριά της προσφοράς και χρησιμοποίησαν δείκτες σχετικούς με την ποιότητα της ψηφιακής υποδομής. Αυτές οι προσεγγίσεις ήταν χρήσιμες αλλά δεν κατάφεραν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά διαδικτυακής συμπεριφοράς σε ατομική κλίμακα. Η παρουσίαση αυτή επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Internet Archive, το πιο πλήρες αρχείο ιστοσελίδων (Holzmann et al., 2016; Ainsworth et al., 2011). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το JISC UK Web Domain Dataset, που είναι ένα υποσύνολο του Internet Archive με δισεκατομμύρια διευθύνσεις αρχειοθετημένων ιστοσελίδων από το .uk domain κατά την περίοδο 1996-2013. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη, που είναι υπεύθυνη για αυτά τα δεδομένα, έχει δημιουργήσει ένα υποσύνολο με περίπου 2.5 δις διευθύνσεις ιστοσελίδων που εμπεριέχουν τουλάχιστον ένα Βρετανικό ταχυδρομικό κώδικα. Αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν να κατασκευάσουμε μεταβλητές που απεικονίζουν τη συνολική, ψηφιακή, οικονομική δραστηριότητα στις Βρετανικές περιφέρειες. Ενώ η χωρική διάσταση των δεδομένων (ταχυδρομικός κώδικας) μας επιτρέπει να αναλύσουμε τη χωρικότητα των ψηφιακών, οικονομικών δραστηριοτήτων η χρονική διάσταση (χρόνος αρχειοθέτησης) μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις περιφέρειες με πρωτοπόρους χρήστες (early adopters) ψηφιακών τεχνολογιών, να χαρτογραφήσουμε τις διαφορετικές τυπολογίες ψηφιακών οικονομικών δραστηριοτήτων και να καταλάβουμε πώς και αν η έγκαιρη υιοθέτηση της ψηφιακής οικονομίας έχει επηρεάσει την οικονομική τροχιά των Βρετανικών περιφερειών.

Ο ομιλητής
Ο Δρ. Εμμανουήλ Τρανός είναι οικονομικός γεωγράφος και η έρευνά του σχετίζεται με τη χωρική διάσταση της ψηφιακής οικονομίας. Είναι Λέκτορας Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham και έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία σχετικά με τη γεωγραφία της υποδομής του ίντερνετ, τις οικονομικές επιπτώσεις των ψηφιακών υποδομών σε πόλεις και περιφέρειες καθώς και τη θέση των πόλεων σε χωρικά, σύνθετα δίκτυα. Η έρευνά του οδήγησε στη έκδοσή μιας μονογραφίας με τίτλο «Η Γεωγραφία του Ίντερνετ: Πόλεις, Περιφέρειες και Διαδικτυακή Υποδομή». Επιπλέον, η έρευνά του περιστρέφεται γύρω από τη χρήση νέων πηγών μεγάλων δεδομένων (big data), όπως για παράδειγμα δεδομένα από παρόχους κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των πόλεων και των αστικών συστημάτων. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται (i) στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο μεταφοράς γνώσης, και (ii) στην εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας στη Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποιώντας αρχειακά δεδομένα από τον παγκόσμιο ιστό.
https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/gees/tranos-emmanouil.aspx

Αριστείδης Ρωμανός, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Πολεοδόμος M.Phil. U of London
Τρόπος παρουσίασης έργου 60 χρόνων σε 60 λεπτά

Περίληψη κεντρικής ομιλίας
Ανταποκρινόμενος στην τιμητική πρόταση αναγόρευσής μου ως Επίτιμου Διδάκτορος από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η εισήγησή μου θα ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα.
Ανασκόπηση προσωπικών εμπειριών από θέματα με τα οποία έχω ασχοληθεί σε επίπεδο μελέτης, έρευνας, διδασκαλίας ή άσκησης κριτικής. Τα θέματα εντάσσονται στο τρίπτυχο Αστικός σχεδιασμός / Χωροταξία-Πολεοδομία / Περιβάλλον. Ορισμένα από αυτά ενδεχομένως εγγράφονται σε ευρύτερο κύκλο, αλλά έχουν συνάφεια με τα πρώτα. Πολλά από τα παρουσιαζόμενα θέματα είναι μελέτες έργων των οποίων είχα την ευθύνη, ως επί το πλείστον πραγματοποιημένων από δημόσιους φορείς, ενώ ολιγάριθμα αφορούν δημόσια κριτική σημαντικών παρεμβάσεων στον αστικό χώρο ή και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε ευρύτερο επίπεδο. Περιλαμβάνονται ακόμα και θέματα θεωρητικής αναζήτησης καθώς και εκλαϊκευμένων δημοσιεύσεων σε ΜΜΕ για κοινωνικές καταστάσεις και αναγκαίες αλλαγές που θεωρώ ότι παρουσιάζουν πρωτοτυπία.
Η απασχόλησή μου με τα παραπάνω καλύπτει ένα διάστημα περίπου εξήντα ετών. Τόσο εξ αιτίας του χρονικού βάθους, όσο και της φυσικής τάσης για αναγνώριση, μια παρόμοια ανασκόπηση μπορεί, γέρνοντας προς τη μια πλευρά, να μοιάσει με αυτάρεσκη δικαίωση. Ισχυρό και ίσως μοναδικό αντίδοτο αποτελεί η υιοθέτηση μιας στάσης αυτοκριτικής ακόμα και αυτο-αμφισβήτησης (αμφισβήτησης που αφορά τη σκοπιμότητα ή την αποτελεσματικότητα ή τη βιωσιμότητα ή τέλος την επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας του θέματος), που συντελούν στην παρουσίαση ενός έργου με τρόπο ισορροπημένο και δίκαιο, πράγμα που θα επιδιώξω.

Ο ομιλητής
O Αριστείδης Ρωμανός έχει μεγάλη εμπειρία Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων σε πολλά επίπεδα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η εν γένει δράση του, που ξεκίνησε τη Μεταπολιτευτική περίοδο και συνεχίζεται ως σήμερα, χαρακτηρίζεται από έντονο –και αποτελεσματικό- ενδιαφέρον για τον κρίσιμο ρόλο της Αρχιτεκτονικής, της Πολεοδομίας και της Προστασίας της φυσικής και πολιτισμικής Κληρονομιάς στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και στη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και της ισονομίας στο αστικό περιβάλλον. Eίναι μελετητής στους τομείς Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Προστασίας και Ανάδειξης Ιστορικών Πόλεων με έντονη Τουριστική Ανάπτυξη, Κατοικίας και Οικιστικής Ανάπτυξης, Αναπλάσεων Αστικών Περιοχών, Ανασχεδιασμού και Προστασίας Ιστορικών Δημοσίων Χώρων και Αυθαίρετης εκτός σχεδίου Στέγασης. Υπηρέτησε σε πολλές υπεύθυνες δημόσιες θέσεις. Δίδαξε στη Σχολή Architectural Association του Λονδίνου, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και στο ΜΙΤ ως προσκεκλημένος καθηγητής. Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει βιβλία και περισσότερα από 80 άρθρα στην εφημερίδα Καθημερινή. Υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδος σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια και fora σχετικά με την Αστική Ανάπτυξη, την Προστασία της Κληρονομιάς, την Κατοικία και την Παιδεία των Αρχιτεκτόνων και Πολεοδόμων. Έχει λάβει μέρος και έχει βραβευθεί σε σημαντικό αριθμό πανελληνίων και διεθνών διαγωνισμών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΠΟΧ, της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, καθώς και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Εθνικής Πινακοθήκης. Έχει κάνει και τέσσερεις εκθέσεις με ακουαρέλες, σχέδια, σατιρικά σκίτσα και cartoons.

Το 5ο Διεθνές Σεμινάριο Πειραματικού Φωτισμού – Ολοκλήρωση των Εργασιών στη Μακρινίτσα το Βράδυ της 28/9/2018

Το 5ο Διεθνές Σεμινάριο Πειραματικού Φωτισμού – ΔΣΠΦ που διεξαγόταν τα τέσσερα τελευταία χρόνια με τον τίτλο «Αναστοχάσου τη Νύχτα! – Rethink the Night!» θα συνοδεύσει φέτος το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα γίνει στον Βόλο, μεταφέροντας τις δημιουργικές δραστηριότητές του στο μπαλκόνι του Πηλίου, την Μακρινίτσα. Οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο εφήμερο έργο ανάπλασης του νυκτερινού τοπίου της Μακρινίτσας το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου που το ΔΣΠΦ θα ολοκληρώνει τις εργασίες του.

Τόσο το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκονται αυτή τη φορά ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς υποστηρικτές του ΔΣΠΦ, μαζί με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας, το Εργαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, το Αστεροσκοπείο Kuffner της Βιέννης, το Κέντρο Σκηνοθεσίας, Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Novi Sad, την Ακαδημία Μουσικής, Όρχησης και Εικαστικών Τεχνών του Plovdiv, τα τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών στον φωτισμό των πανεπιστημίων Wismar Γερμανίας και Aalborg Δανίας καθώς και τον φορέα Μαγνήτων Κιβωτός.

Το 5ο ΔΣΠΦ διοργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού, διαπιστευμένο εκπρόσωπο της χώρας στην Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού – CIE υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

Σκοπός του ΔΣΠΦ είναι η ευαισθητοποίηση επαγγελματικά ενεργών φωτιστών από όλον τον κόσμο σε ολιστικές προσεγγίσεις του νυκτερινού αστικού τοπίου και η υποστήριξη της ανάπτυξης αντίστοιχων τεχνικών δεξιοτήτων για την δημιουργική και διακριτική αφομοίωση της σύγχρονης τεχνολογίας φωτισμού από το ενιαίο νυκτερινό τοπίο. Σε αυτό το πλαίσιο το ΔΣΠΦ συμβάλλει στην εξέλιξη νυκτόφιλων τεχνικών φωτισμού, επιζητώντας την συμβατότητά τους με τις προσδοκίες του παραμελημένου, στη χώρα μας, αστρονομικού τουρισμού.

Στα τελευταία τέσσερα ΔΣΠΦ εκπροσωπήθηκαν από τους συμμετέχοντες χώρες προέλευσης και από τις 5 ηπείρους, όπως η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Τουρκία, το Ιράν, η Ιορδανία, η Παλαιστίνη, η Ταϊλάνδη, η Ινδία, το Μεξικό, το Άμπου Ντάμπι, το Χονγκ Κονγκ, οι Ονδούρες, η Κολομβία, το Ελ Σαλβαντόρ, η Αμερική, η Αυστραλία κ.ά.

Οι ασκήσεις του ΔΣΠΦ υπάρχουν στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=_tRZPZoA3Y8&t=83s

Ταινία τεκμηρίωσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΣΠΦ https://www.youtube.com/watch?v=B2Bemxng_Rs&t=332s

Copyright 2017 ΤΜΧΠΠΑ. All rights reserved, Ανάπτυξη: Σωμαράς Χρήστος